661 242 507 biuro@complexbau.pl

Kontrola techniczna

KONTROLA TECHNICZNA

prowadzenie dziennika budowy,

prowadzenie książek budowlanych,

przeprowadzanie okresowych kontroli technicznych budynków,

inwentaryzacje techniczne,

doradztwo techniczne,

odbiory techniczne

Dzienniki budowy:

  • stanowi urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywanych robót i jest wydawany bezpłatnie przez odpowiedni organ,
  • przed rozpoczęciem robót należy dokonać w dzienniku budowy wpisu osób, którym zostało powierzone kierownictwo, nadzór i kontrola techniczna robót budowlanych. Osoby te są zobowiązane potwierdzić podpisem przyjęcie powierzonych im funkcji.

Książka obiektu budowlanego

  • stanowi dokument przeznaczony do zapisów dotyczących przeprowadzania badań i kontroli stanu technicznego, remontów i przebudowy, w okresie użytkowania obiektu budowlanego.

Tekst na podstawie Ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r wraz ze zmianami