661 242 507 biuro@complexbau.pl

Nadzory budowlane

Nadzory budowlane

Kierownik budowy

Inspektor nadzoru inwestorskiego

Podstawowe obowiązki kierownika budowy:

 • protokolarne przejęcie od inwestora i odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy,
 • prowadzenie dokumentacji budowy,
 • zapewnienie geodezyjnego wytyczenia obiektu oraz zorganizowanie budowy i kierowanie budową,
 • koordynowanie realizacji zadań zapobiegających zagrożeniom bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
 • wstrzymywanie robót budowlanych w przypadku stwierdzenia możliwości powstania zagrożenia oraz zawiadamianie o tym właściwego organu,
 • zawiadamianie inwestora o wpisie do dziennika budowy dotyczącym wstrzymania robót budowlanych z powodu wykonywania ich niezgodnie z projektem,
 • realizacja zaleceń wpisanych do dziennika budowy,
 • zgłoszenie inwestorowi do sprawdzenia lub odbioru wykonanych robót ulegających zakryciu,
 • przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego,
 • zgłoszenie obiektu do odbioru odpowiednim wpisem do dziennika budowy oraz uczestniczenie w czynnościach odbioru
 • zapewnienie usunięcia stwierdzonych wad.
 • zapewnienie geodezyjnego wytyczenia obiektu oraz zorganizowanie budowy i kierowanie budową.

Tekst na podstawie Ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r wraz ze zmianami